Innhenting av informasjon til nasjonal implementering av Stockholmkonvensjonen

Miljødirektoratet har behov for bistand fra konsulenter som kan bidra inn i direktoratets arbeid med å innhente, samle og rapportere data om persistente organiske miljøgifter (POP-er) i Norge tråd med Artikkel 13 (1) i POP-forordningen (EU) 2019/1021 eller annet tilsvarende arbeid knyttet til Stockholmkonvensjonen. Konsulenten vil blant annet bistå Miljødirektoratet med å kontakte relevante bransjeorganisasjoner og virksomheter for å kartlegge eventuelle bruk og lagre av artikler med decaBDE, PFOA f.eks. i reservedeler til biler, fly og andre kjøretøy. I tillegg kan det også være aktuelt å kontakte firmaer for å undersøke fortsatt bruk av PFOS-relaterte forbindelser i hardforkrumming. Arbeidet skal foregå i tett dialog med Miljødirektoratets saksbehandlere. Det må tas høyde for at konsulenten i perioder har kontorplass i våre kontorlokaler på Helsfyr i Oslo hvis COVID-19 pandemien og smittevernhensyn tillater det.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 10/08/2021, 12:00
Tilbudsfrist 13/08/2021, 14:00