Teste metode for verdsetting av virkninger i naturmangfoldsaker- case områdevern

Målet med oppdraget er å teste ut hvordan Menons forslag for forbedring av metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger kan brukes i Miljødirektoratets faglige vurderinger og anbefalinger, og se om det er mulig å generalisere enkelte vurderinger på tvers av våre utredninger. Det er spesielt behov for å se på vurderinger av ikke-prissatte virkninger på naturmangfoldsiden, hvor Miljødirektoratet gir faglige råd knyttet bl.a. til bruk av virkemidler hjemlet i naturmangfoldloven. Av praktiske hensyn er oppdraget avgrenset til å se hvordan metoden kan brukes inn mot tilrådninger for opprettelse av nye verneområder. Rammen for hovedoppdraget er inntil 300 000 kroner ekskl. MVA. I tillegg er det lagt opp til to opsjoner på inntil kr 100 000 hver, ekskl. MVA.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 27/05/2022, 12:00
Tilbudsfrist 03/06/2022, 12:00