Vurdering av vannovervåkingsrapporter tilknyttet tiltaksrettet overvåking

I vannforskriften er det satt miljømål for alle resipienter. Ifølge vannforskriften skal tiltaksorientert vannovervåking utføres på alle vannforekomster som anses å stå i fare for å ikke nå miljømålene, og for vannforekomster der det slippes ut prioriterte stoffer. Forurensningsmyndigheten har delansvar for at det etableres et tilstrekkelig overvåkingsprogram for å sikre helhetlig overvåking av tilstanden. Miljødirektoratet ga i 2015 pålegg om tiltaksrettet overvåking etter vannforskriften til 120 industribedrifter. Vi ønsker nå bistand til å gjennomgå ca. 15 vannovervåkingsrapporter, for å vurdere om overvåkingsprogrammet er hensiktsmessig og dekkende for å kunne si noe om bedriftens påvirkning. Vurderingen skal også ta for seg om rapporten oppgir hvilken påvirkning bedriften har på vannforekomsten, samlet belastning, og om kunnskapsgrunnlaget i rapporten er godt nok til å gå videre med tiltak eller redusere/avslutte overvåkingen.


Dokumenter lastes
Logg inn

Ved å logge inn får du mulighet for å følge konkurransene, slik at du får varsel ved oppdateringer.


Glemt passord?
Ny bruker
Frister
Spørsmålsfrist 06/06/2023, 12:00
Tilbudsfrist 12/06/2023, 12:00