Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Forespørsel om deltagelse i test av Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i ferskvann

Miljødirektoratet inviterer til å delta i test av kartleggingsinstruks i ferskvann i 2024. Forespørsel sendes til tre aktører. Miljødirektoratet skal teste et utkast til kartleggingsinstruks for naturtyper i ferskvann etter NiN 3.0. Instruksen omfatter så langt naturtypene; kalksjø, middels kalkrik innsjø og kalkrik bekk eller elv. Kartleggingen omfatter avgrensning av naturtypene og kartlegging av egenskaper som er aktuelle for å vurdere lokalitetskvalitet. Formålet med å vurdere og registrere lokalitetskvalitet er å få frem forskjeller i økologiske kvaliteter mellom ulike lokaliteter av samme naturtype. Metoden bygger på naturfaglige kriterier. Oppdraget vil omfatte opplæring, forarbeid til kartlegging, kartlegging i felt, dataregistering i aktuell programvare, analyse av vannkjemiske prøver og evaluering av instruksen. Prosjektet finner sted innenfor tidsperioden: 7. juni – 16. oktober 2024,

Tilbudsfrist: 29.05.2024 12.00.00
Utredning skipsfart

Innhente informasjon for å heve Miljødirektoratets interne kunnskap om skip og om de relevante aktørene, systemene og prosessene i maritim transport i forbindelse med forvaltning av klimakvoteregelverket og MRV-forordningen.

Tilbudsfrist: 04.06.2024 12.00.00
Beregne trafikkflytdata til nasjonalt utslippsregnskap

Statistisk sentralbyrå beregner og publiserer forbrenningsutslipp fra kjøretøy i Norge. Dette er tall som også inngår i utslippsregnskapet og rapporteres internasjonalt. Til dette arbeidet benyttes blant annet Handbook of Emission Factors for road traffic (HBEFA), som er en internasjonal modell med nasjonale og internasjonale data. I 2024 skal SSB oppdatere noen av de nasjonale dataene som inngår i modellen, blant annet beregning av trafikkflyt. Dette oppdraget handler om å oppdatere datagrunnlaget for trafikkflyt, herunder vurdere datakilder og levere oppdaterte trafikkflytberegninger fordelt på områder, veityper og hastighet. Siden utslippsmodellene hvert år kjøres for hele tidsserien 1990 til siste tilgjengelige år er historiske data og konsistens i tidsserien viktig. Det er viktig med jevnlig dialog med oppdragsgiver gjennom prosjektet.

Tilbudsfrist: 28.05.2024 12.00.00
Identifisere forekomsten av fremmede introduserte arter i havner i Oslofjorden

Oppdraget er å identifisere forekomsten av fremmede introduserte arter i havner i Oslofjorden herunder oppdage dørstokkarter for norsk natur og som antas å ha ballastvann og særlig begroing på skrog som viktigste introduksjonsvektor. Dette skal gjøres i et utvalg havner med stor internasjonal skipstrafikk i prioritert rekkefølge; Oslo, Drammen, Moss, Fredrikstad, Horten, Larvik og Kragerø

Tilbudsfrist: 17.06.2024 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker