Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Kartlegging og overvåking av palsmyr med fjernmåling 2024-2025

Oppdragstaker skal kartlegge palsmyr i Norge ved hjelp av fjernmålingsmetoder, samt utvikle et opplegg for overvåking av palsmyr. Anskaffelsen antas å være unntatt reglene om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser ifølge anskaffelsesforskriftens § 7-9 femte ledd, da anskaffelsen etter sin art vurderes å ha et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Arten av anskaffelsen er konsulenttjenester, det vil si gjennomføring av kvantitative og kvalitative analyser, som typisk gjennomføres som skrivebordsarbeid. Arbeidet vil omfatte noe, men kun begrenset reisevirksomhet, og hovedytelsen er konsulentens arbeidsinnsats. Selv om den ansatte vil ha noe miljøpåvirkning i sin arbeidshverdag, faller ikke dette innenfor anskaffelsens art, som er en konsulenttjeneste. Anskaffelsens art medfører dermed et uvesentlig klimaavtrykk og en uvesentlig miljøbelastning.

Tilbudsfrist: 22.03.2024 12.00.00
Statistikk i Miljødirektoratets tidsserier – en tematisk analyse

Miljødirektoratet koordinerer den nasjonale miljøovervåkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Mange av overvåkingsprogrammene inneholder tidsserier som beskriver utvikling av miljøproblemer over tid. Slike langsiktige tidsserier er avgjørende for å identifisere trender i naturen, sette i gang tiltak og se om tiltakene fungerer. Miljøovervåkingen bruker i varierende grad statistiske metoder for å oppdage endringer og det er i varierende grad vurdert utsagnskraft til tidsseriene. Vi har derfor behov for å få undersøkt tidsseriene våre, analysere utsagnskraft i utvalgte serier og få anbefalinger til statistiske metoder og studiedesign. Anskaffelsen er en skrivebordsstudie som skal utføres på allerede innsamlede data. Arbeidet vil dermed ha et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Klima- og miljøhensyn er derfor ikke et tildelingskriterium i denne anskaffelsen.

Tilbudsfrist: 08.03.2024 12.00.00
Overvåking av mikroplast 2024-2025

Oppdraget omfatter hovedsakelig prøvebearbeiding, laboratorieanalyser og rapportering av både nivåer og type mikroplast i miljøprøver. Prøver fra andre av Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer i kystområder, elver, innsjøer og luft stilles til rådighet for valgt leverandør. For enkelte typer prøver som ikke er tilgjengelig via etablerte miljøovervåkingsprogrammer skal valgt leverandør for dette oppdraget også gjøre prøveinnsamling via ulike opsjoner. Prøveinnsamlingen vil utgjøre en liten del av oppdraget totalt sett. Oppdraget inneholder også en opsjon for kjemisk bestemmelse av miljøgifter knyttet til mikroplasten. Det som skal anskaffes er gjennomføring av analyser og prøver i laboratorium. Gjennomføring av denne typen tjeneste er allerede strengt regulert gjennom strenge miljøkrav for drift av laboratorium. Etter sin art har anskaffelsen et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Klima- og miljøhensyn er derfor ikke et tildelingskriterium i denne anskaffelsen.

Tilbudsfrist: 29.02.2024 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker