Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Evaluering av Miljødirektoratets veiledning og kommunikasjon med kommunene

Kommunene spiller en avgjørende rolle for at Norge skal nå klima- og miljømålene. Vi ønsker derfor å evaluere Miljødirektoratets veiledning og kommunikasjon rettet mot kommunene. Evalueringen skal identifisere brukerbehov, kartlegge utfordringer og finne konkrete grep, slik at vi kan veilede og kommunisere best mulig og mest mulig effektivt. Målet er at kommunene i større grad skal prioritere og ta hensyn til klima og miljø. Evalueringen skal leveres i form av en rapport og oppsummerende PowerPoint-presentasjon. Se vedlegg 1 og 2 for ytterligere beskrivelser av oppdraget. Rammen for oppdraget er 900 000 kroner, med mulighet for å utløse en opsjon på 100 000 kroner. Det kan bli aktuelt å invitere tilbydere til å presentere tilbudet sitt muntlig som en del av tilbudsprosessen. En eventuell utvelgelse vil basere seg på tildelingskriteriene. Aktuelle kandidater blir kontaktet senest en uke etter fristens utløp.

Tilbudsfrist: 22.06.2023 15.00.00
Naturbaserte løsninger i plan - hvordan gjøres det i norske kommuner?

Miljødirektoratet ønsker å få en konsulent til å undersøke om og hvordan føringen om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i SPR klima blir fulgt opp i samfunns- og arealplanleggingen i utvalgte norske kommuner. Dersom føringen ikke blir fulgt opp, skal konsulenten undersøke hva årsaken til dette er. En viktig del av undersøkelsen er å identifisere barrierer i arbeidet med naturbaserte løsninger.

Tilbudsfrist: 16.08.2023 12.00.00
Evaluering av norsk handlingsplan for isbjørn

Den norske handlingsplanen (HP) for isbjørn ble publisert i 2013, og identifiserer mål og tiltak for forvaltning av arten. Den norske handlingsplanen skal ha koblinger til den sirkumpolare handlingsplanen for isbjørn (Circumpolar Action Plan – CAP) som kom i 2015. Dette oppdraget skal evaluere norsk HP og den gjennomføring og prioritering av tiltak som Miljødirektoratet, Sysselmesteren (tidligere: Sysselmannen) og Norsk polarinstitutt har gjort i perioden 2013-2022. Dette inkluderer også norske bidrag inn i CAP, og om det har gitt merverdi for det norske handlingsplanarbeidet. Evalueringen skal se på ansvarsfordelingen mellom de tre statlige aktørene i isbjørnforvaltningen, og hvordan arbeidet har vært koordinert og finansiert. Evalueringen skal peke på forbedringsområder og skissere alternativer for fremtidig arbeid. Økonomisk ramme for prosjektet er estimert til 500 000kr, ekskl. mva. Aktører som har vært og er direkte berørt av dette arbeidet, kan ikke levere tilbud.

Tilbudsfrist: 13.06.2023 12.00.00
Vurdering av vannovervåkingsrapporter tilknyttet tiltaksrettet overvåking

I vannforskriften er det satt miljømål for alle resipienter. Ifølge vannforskriften skal tiltaksorientert vannovervåking utføres på alle vannforekomster som anses å stå i fare for å ikke nå miljømålene, og for vannforekomster der det slippes ut prioriterte stoffer. Forurensningsmyndigheten har delansvar for at det etableres et tilstrekkelig overvåkingsprogram for å sikre helhetlig overvåking av tilstanden. Miljødirektoratet ga i 2015 pålegg om tiltaksrettet overvåking etter vannforskriften til 120 industribedrifter. Vi ønsker nå bistand til å gjennomgå ca. 15 vannovervåkingsrapporter, for å vurdere om overvåkingsprogrammet er hensiktsmessig og dekkende for å kunne si noe om bedriftens påvirkning. Vurderingen skal også ta for seg om rapporten oppgir hvilken påvirkning bedriften har på vannforekomsten, samlet belastning, og om kunnskapsgrunnlaget i rapporten er godt nok til å gå videre med tiltak eller redusere/avslutte overvåkingen.

Tilbudsfrist: 12.06.2023 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker