Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps 2024 - 2029

Prosjektet hovedformål er å overvåke status og trender for et utvalg av de viktigste edelkrepsbestandene i Norge. I tillegg skal prosjektet gjennom bruk av ny teknologi implementere overvåking av spredningen av signalkreps basert på et en fast grid av flater. Prosjektet skal innhente bestandstetthetsdata på edelkreps ved bruk av teiner og el-fiske i tillegg til individdata som lengde, kjønn, kjønnsmodning og skallskiftestatus. Overvåkingsprogrammet gjelder for perioden 2024 – 2028 er estimert til 480 000 kr eks. mva. pr år.

Tilbudsfrist: 23.05.2024 12.00.00
Kildekartlegging av miljøgifter til Florvågen/Bakarvågen i Askøy kommune

Miljødirektoratet ønsker å få utarbeidet en oversikt over bedrifter/aktører som har hatt, eller har, virksomhet med dirkete eller diffuse utslipp av prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer ihht vannforskriften til Florvågen og/eller Bakarvågen i Askøy kommune. Oppdraget skal resultere i en oversiktlig rapport, skrevet med et klart og tydelig språk. Innholdet skal basere seg i størst mulig grad på dokumenterbar informasjon. Det skal være et bredt og godt faggrunnlag, som innebærer involvering av historielag/kjentfolk og søk i eiendomsregistre, offentlige databaser og arkiv.

Tilbudsfrist: 10.05.2024 12.00.00
Evaluering av ordning for statlig medvirkning til sikring av friluftslivsområder

Formålet med evalueringen er å få kunnskap om i hvilken grad sikringsordningen bidrar til å oppnå det nasjonale målet om bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder. Gjennom sikringsordningen bidrar staten økonomisk når kommuner og friluftsråd vil skaffe seg råderett over arealer (gjennom kjøp eller langvarige bruksavtaler) til friluftslivsformål, og på den måten vil ivareta arealene, gjøre dem tilgjengelig og tilrettelegge dem for allmennhetens bruk. Sikringsordningen har eksistert lenge og har en egen post i statsbudsjettet. Resultatet er at det i dag finnes ca. 2300 statlig sikrede friluftslivsområder i Norge. Tilnærmingen for evalueringen vil i hovedsak være kvalitativ, og kommunene vil være sentrale i arbeidet. Det er en forutsetning for å løse oppdraget at tilbyder har god kjennskap til kommunal planlegging og arealforvaltning. Leverandøren skal levere evalueringsrapporten innen 15. november. Estimert økonomisk ramme for oppdraget er 500.000,- NOK ekskl. mva.

Tilbudsfrist: 07.05.2024 12.00.00
Nasjonal overvåking av elvemusling 2024-2029

Miljødirektoratet ønsker å videreføre eksisterende overvåking av elvemusling i perioden 2024 - 2029. Totalt skal 40 lokaliteter, inndelt i A og B-lokaliteter, overvåkes i løpet av perioden. Undersøkelsene har noe forskjellig innhold og omfang. Overvåkingen skal rapporteres en gang i året og med sluttrapport etter endt overvåkingsperiode.

Tilbudsfrist: 14.05.2024 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker