Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Videreutvikling av maler og bistand til vurdering av praksis ved finansiell sikkerhet

Vi ser at markedet for finansielle tjenester har endret seg etter at vi etablerte vår praksis for krav om finansiell sikkerhet, og vi mottar løpende spørsmål om hvorvidt vi kan akseptere andre former for sikkerhet og/eller andre garantister. Vi ønsker bistand til å foreta en gjennomgang av vår praksis både opp mot utviklingen i markedet de senere år og de relevante rettslige rammer. Vi ønsker også en gjennomgang og eventuelt forslag til oppdatering av våre maler for henholdsvis påkravsgaranti og kontopant.

Tilbudsfrist: 12.08.2022 12.00.00
Utvikling av et overvåkningsprogram for plastforurensning i Norge

Miljødirektoratet har en styringsparamater om å styrke miljøovervåkningen på plastforurensning. For å kunne planlegge og igangsette relevant overvåkning som både tilfredsstiller internasjonale forpliktelser og nasjonale behov må vi først få en mye bedre oversikt over hvilke data vi kan hente ut fra pågående aktiviteter, hva som bør komme på plass av nye overvåkning og kostnader ved forskjellige typer prøvetaking. Vi må også få en bedre oversikt over tilgjengelig data som kan være gode bidrag inn i nasjonale overvåkningsdata. Nb! Spørsmålet om anskaffelsen vil ikke besvares mellom uke 28 og 31

Tilbudsfrist: 23.08.2022 12.00.00
Klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester

Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Sjøfartsdirektoratet og Statens vegvesen skal på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utrede klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023. Overordnet har etatene behov for mer kunnskap om blant annet hvilke offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester innenfor bulk/massetransport som fraktes på skip, hvor stor andel av driften til slike skip som gjøres på oppdrag fra det offentlige, hvilke tekniske løsninger som kan være mulige på kort og lengre sikt, effekt av å stille krav til sjøtransport og vise til eksempler der krav kan stilles.

Tilbudsfrist: 21.08.2022 23.00.00
Kartlegging av klimatilpasningsarbeid i et utvalg land

Oppdraget gjelder en kartlegging av hvordan Sverige, Finland, UK (Storbritannia og Nord-Irland), Tyskland og Østerrike innretter det nasjonale arbeidet med klimatilpasning. Kartleggingen skal inkludere en gjennomgang av relevante dokumenter og intervjuer med representanter fra landene.

Tilbudsfrist: 01.09.2022 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker