Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Vurdering av utslipp til luft fra tunge gasskjøretøy sammenlignet med tunge dieselkjøretøy

Miljødirektoratet ønsker å få mer kunnskap om utslipp av luftforurensning fra tunge gasskjøretøy sammenlignet med tunge dieselkjøretøy. Målet med litteraturgjennomgangen er å få på plass et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere effekten av å gå over fra diesel til naturgass og/eller biogass. I vår rolle som kunnskapsleverandør og rådgiver for Klima- og miljødepartementet har vi behov for å ha oppdatert kunnskap om effekten av klimatiltak og tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Tilbudsfrist: 03.07.2022 23.00.00
Effektmåling minkuttak på bakkehekkende sjøfugl

Gjennomføre en effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl, herunder hekkesuksess og bestandsutvikling, med utgangspunkt i eksisterende data om minkuttak og sjøfugl. Gi råd om fremtidig effektmåling med bakgrunn i at forvaltningen selv skal kunne gjennomføre den fremtidige effektmålingen.

Tilbudsfrist: 08.07.2022 12.00.00
Overvåking av insekter i hule eiker

Hensikten er å overvåke status og endringer i insektsmangfoldet (antall og artssammensetning) knyttet til hule eiker i hele eikeregionen over tid, og å bidra til å kunne vurdere betydningen av isolerte hule eiker versus hule eiker i grupper for populasjoner og arters overlevelse over tid. Målet er også å identifisere hva som forårsaker endringene.

Tilbudsfrist: 11.07.2022 12.00.00
Bistand i arbeidet med vurdering av sigevann fra deponi

Miljødirektoratet har behov for å oppdatere sitt faktagrunnlag for sigevann fra deponier, og trenger bistand til dette. Faktagrunnlaget skal være til hjelp for myndighetene når de skal vurdere utslipp fra aktive og nedlagte deponier. Det skal si noe om hvilke utslipp som typisk vil kunne påvises fra ulike typer avfall i et deponi, hva slags renseteknologi som eventuelt finnes, hvilke grenseverdier for utslipp det kan være hensiktsmessig å sette, og hvordan man skal vurdere utslipp til resipienten. Vi har behov for bistand fra erfarne og kompetente konsulenter som kan bidra med kunnskap om avfall, sigevann fra deponier, miljøkjemi, samt vurdering av påvirkning på resipient.

Tilbudsfrist: 10.08.2022 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker