Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Miljørisikovurdering av utslipp av hypokloritt fra offshore petroleumsvirksomhet

Sammendrag Miljødirektoratet har behov for en miljørisikovurdering av hypokloritt som slippes ut i havet fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, basert på utslippstall for 2020. Videre trenger vi en vurdering av bruk av DPD-metodikken og vurdering av mulige avbøtende tiltak. Vi trenger også en oppsummering av kunnskap om mulig dannelse av organohalogener fra reaksjoner mellom hypokloritt og organiske forbindelser i sjøvann og om slike biprodukter dannes i mengder/konsentrasjoner som kan føre til effekter i marint miljø.

Tilbudsfrist: 20.08.2021 12.00.00
Behandling og disponering av avløpsslam og annet organisk avfall i Norge

Miljødirektoratet har behov for mer kunnskap og oversikt over biologisk avfallsbehandling i Norge. Mengdene avfall som går til biologisk behandling i Norge har økt kraftig de siste ti årene. I tillegg er det et stort fokus på å utnytte ressursene i avfallet på en best mulig måte. Oppdraget skal kartlegge de biologisk nedbrytbare avfallsstrømmene i Norge ved å sammenstille data om biologisk avfallsbehandling og bruken av ferdig behandlet avfall i Norge de siste fire årene. En viktig del av oppdraget er å fremstille tilgjengelig datagrunnlag på en lettfattelig og tydelig måte samt å få frem usikkerheten i datagrunnlaget og eventuelle datafeil.

Tilbudsfrist: 06.08.2021 12.00.00
Opplegg for evaluering av "Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025"

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025" ble vedtatt i regjering i 2020. Tiltaksplanen samler trådene i arbeidet som har vært gjort under Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (2007), og viderefører og konkretiserer tiltakene. Ved utgangen av planens virkningsperiode, vil det evalueres i hvilken grad tiltakene i planen er gjennomført og om planens overordnede mål er oppnådd. Tilbyder skal foreslå et hensiktsmessig opplegg for at direktoratsforumet, som har ansvaret for oppfølgingen av planen, skal kunne gjennomføre evalueringen som beskrevet i tiltaksplanen. Øvre økonomisk ramme for oppdraget er 500 000 kr eks. mva. Midlene er ikke overførbare og utbetaling vil skje i 2021. Prosjektet lyses ut med en opsjon på ytterligere ramme på 400 000 kr i 2022, med forbehold om Stortingets bevilgning.

Tilbudsfrist: 15.08.2021 12.00.00
Innhenting av informasjon til nasjonal implementering av Stockholmkonvensjonen

Miljødirektoratet har behov for bistand fra konsulenter som kan bidra inn i direktoratets arbeid med å innhente, samle og rapportere data om persistente organiske miljøgifter (POP-er) i Norge tråd med Artikkel 13 (1) i POP-forordningen (EU) 2019/1021 eller annet tilsvarende arbeid knyttet til Stockholmkonvensjonen. Konsulenten vil blant annet bistå Miljødirektoratet med å kontakte relevante bransjeorganisasjoner og virksomheter for å kartlegge eventuelle bruk og lagre av artikler med decaBDE, PFOA f.eks. i reservedeler til biler, fly og andre kjøretøy. I tillegg kan det også være aktuelt å kontakte firmaer for å undersøke fortsatt bruk av PFOS-relaterte forbindelser i hardforkrumming. Arbeidet skal foregå i tett dialog med Miljødirektoratets saksbehandlere. Det må tas høyde for at konsulenten i perioder har kontorplass i våre kontorlokaler på Helsfyr i Oslo hvis COVID-19 pandemien og smittevernhensyn tillater det.

Tilbudsfrist: 06.08.2021 14.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker