Åpne konkurranser fra Miljødirektoratet

Forslag til rapporteringsretningslinje for utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land

Det skal utarbeides et forslag til retningslinje for rapportering av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land. Oppdraget omfatter en gjennomgang av kvantifiseringsmetoder (måle- og beregningsmetoder) som benyttes på landanleggene. Dette inkluderer metodeusikkerheter, herunder vurdering av metodenes egnethet opp mot eventuelle alternative metoder og hva som er å anse som beste tilgjengelige teknikker (BAT) for bestemmelse av metan og NMVOC, samt anbefalinger om kildespesifikke metoder som vil danne grunnlag for forslag til rapporteringsretningslinjen. Det skal utarbeides en underlagsrapport som sammenstiller bakgrunnsdata, vurderinger og anbefalinger og som vil være grunnlaget for utarbeidelse av forslag til retningslinje for bestemmelse og rapportering av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land.

Tilbudsfrist: 19.04.2023 12.00.00
Evaluering av jegerprøven

Miljødirektoratet ønsker å gjennomføre en ekstern evaluering av hele jegerprøveordningen. Målet er at evalueringen skal gi Miljødirektoratet kunnskap om det er behov for å gjøre endringer innenfor følgende fokusområder: 1. Organisering 2. Finansiering 3. Regelverk 4. Faglig innhold og omfang 5. Informasjonsflyt

Tilbudsfrist: 14.04.2023 12.00.00
Evaluering av Refusjonsordningen for spillolje

Formålet med oppdraget er å evaluere refusjonsordningen for spillolje for å få kunnskap om ordningen er hensiktsmessig innrettet, og for å få anbefalinger om hvordan ordningen kan gjøres mer effektiv og robust. Refusjonsordningen har eksistert siden 1994 uten at det er blitt gjort en evaluering. Miljødirektoratet ønsker derfor at evalueringen leverer grundige vurderinger, solid dokumentasjon og konkrete anbefalinger til forbedringer. Følgende problemstillinger skal vurderes 1. Evaluere i hvilken grad tilskuddsordningen bidrar til å øke mengden spillolje som samles inn og behandles miljømessig forsvarlig. 2. Identifisere mulige forbedringer av ordningen som kan bidra til økt innsamling og forsvarlig behandling 3. Identifisere mulige forenklinger og effektivisering av ordningen for myndighet og næringsliv, herunder søknads- og saksbehandlingsrutiner 4. Kartlegge om det skjer misbruk av ordningen Nærmere beskrivelse følger av bilag 1 til kontrakt.

Tilbudsfrist: 12.04.2023 12.00.00
Koordinatorfunksjon for økodesign og PEF: NEF-gruppen

Miljødirektoratet er forvaltningsorgan for den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE). En av satsningsområdene til NCE er produktpolitikk. Dette arbeidet ivaretas gjennom den nordiske ekspertgruppen for EU Environmental Footprint (NEF), og som er en undergruppe til NCE. NEF-gruppen har stor nordisk innflytelse på EU kommisjonens arbeid hvor nordiske posisjoner blir fremmet. Arbeidet koordineres av ekstern konsulent, og vi søker nå en som kan ta på seg denne oppgaven. Oppdraget vil bestå av å utarbeide forslag til årlig arbeidsprogram i samarbeid med leder av ekspertgruppen, inngå eventuelle kontrakter med underleverandører, planlegge og styre NEF gruppens årlige møter, ha oversikt over regnskap, levere nødvendige rapporter og regnskap m.m.

Tilbudsfrist: 01.04.2023 12.00.00
Logg inn

Glemt passord?
Ny bruker